Algemene voorwaarden (“Voorwaarden”)

Laatst Bijgewerkt: 23 Januari 2016

Lees deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”, “Algemene Voorwaarden”) zorgvuldig voordat u de https://nl.intelligentlabs.org website gebruikt (de “Dienst”) geëxploiteerd door Rad One LTD (“wij”, “ons”, “onze”).

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van deze Dienst, accepteert u deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen gebruik maken van de Dienst.

Aankoop

Wij raden u aan uzelf bekend te maken met uw rechten op grond van de Sale of Goods Act 1979, de Unfair Contract Terms Act 1977 en de Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999.

Als u een product of dienst wilt kopen via de Dienst (“Aankoop”), kunt u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw aankoop, waaronder maar niet beperkt tot, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U staat er voor in en garandeert dat u (i) het wettelijke recht heeft om gebruik te maken van de creditcard(s) en/of betaalmethode(s) gerelateerd aan elke Aankoop; en (ii) de door u verstrekte informatie waarheidsgetrouw, accuraat en volledig is. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Rad One LTD niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade als gevolg van de overdracht van valselijke of onjuiste informatie.

Door het indienen van dergelijke informatie, geeft u ons het recht om deze informatie aan derden te verstrekken met als doel het faciliteren van de Aankoop.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling ten allen tijde te annuleren om bepaalde redenen, waaronder maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fout in de beschrijving van het product of de dienst, fout in uw bestelling of andere redenen. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Rad One LTD niet aansprakelijk is voor schade of verliezen die voortvloeien uit een dergelijke annulering.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te annuleren, als er het vermoeden is van fraude of een illegale transactie.

Wij bieden een 30 dagen geld terug garantie voor al onze producten. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op support@intelligentlabs.org met uw bestellings ID.

Wij bieden 3 verzendmogelijkheden

  • Prioriteit (1-2 Dagen)
  • Standaard (5-7 Dagen)
  • Express (2-5 Dagen)

Terugbetalingen

Als u niet 100% tevreden bent met uw aankoop, kunt u het product retourneren en een volledige terugbetaling krijgen of het product inruilen voor een ander product, of het van gelijke aard is of niet.

U kunt een product maximaal 30 dagen vanaf de datum waarop u het heeft gekocht retourneren.

Neem contact met ons op support@intelligentlabs.org om een terugbetaling te krijgen.

Beschikbaarheid, Fouten en Onnauwkeurigheden

Onze aanbiedingen van producten en diensten op de Dienst worden altijd bijgewerkt. De producten of diensten die op onze Dienst worden aangeboden kunnen een verkeerde prijs hebben, onjuist beschreven of niet beschikbaar zijn, en er kunnen vertragingen optreden bij het bijwerken van de informatie op de Dienst en in onze advertenties op andere websites. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat een dergelijk aanbod van een product of dienst niet juridisch bindend is en geen juridisch bindend aanbod vormt.

Wij kunnen en zullen de juistheid en volledigheid van alle informatie niet garanderen, inclusief prijzen, productfoto’s, specificaties, beschikbaarheid en diensten. Wij behouden ons het recht voor om informatie bij te werken en om eventuele fouten, onjuistheden of omissies zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Bestaande wettelijke rechten worden niet benadeeld door de rubriek “beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden”.

Wedstrijden, prijsvragen en promoties

Alle wedstrijden, prijsvragen of andere promoties (collectief, “Promotie”) die via de Dienst beschikbaar worden gesteld, kunnen vallen onder regels die los staan van deze Voorwaarden. Als u deelneemt aan promoties, lees dan de regels van toepassing en het Privacybeleid. Indien de regels van de Promotie afwijken van deze voorwaarden, zijn de voorschriften van de Promotie van toepassing. De voorwaarden van andere “promoties ” staan los van deze overeenkomst.

Account

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, gaat u akkoord met het verstrekken van accurate, volledige en up-to-date informatie. Niet-naleving van deze voorwaarden vormt een schending van deze Algemene Voorwaarden en kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Dienst.

U bent verantwoordelijk voor de veilige bewaring van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en alle activiteiten en acties die worden uitgevoerd met dat wachtwoord, ongeacht of u het wachtwoord gebruikt voor onze Dienst of dat van een derde partij.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. In geval van een beveiligingsinbreuk of ongeautoriseerde toegang tot uw account, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen.

Als uw gebruikersnaam mag u geen namen gebruiken van andere personen of rechtspersonen waarvan u niet wettelijk gemachtigd bent de naam te gebruiken. Bovendien mag u zonder toestemming geen namen of merknamen van een ander gebruiken. Het is ook verboden om namen te gebruiken die beledigend, vulgair of obsceen zijn. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zullen zijn voor enig verlies of schade als gevolg van een verkeerde voorstelling van zaken van deze aard door u.

Intellectueel Eigendom

De Dienst en de inhoud en al haar kenmerken en functionaliteiten zijn en blijven het exclusieve eigendom van Rad One LTD en haar licentiegevers. De Dienst wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere rechten van zowel het Verenigd Koninkrijk als andere landen. Onze handelsmerken en handelskleding mogen niet worden gebruikt in combinatie met andere producten of diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rad One LTD.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die noch eigendom zijn van Rad One LTD, noch door ons worden beheerd.

Rad One LTD heeft geen zeggenschap over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of methoden van websites of diensten van derden. U erkent verder dat Rad One LTD niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige directe of indirecte schade of verlies veroorzaakt of verondersteld te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke inhoud, goederen of diensten geleverd op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke website van derden die u bezoekt door te lezen.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Rad One LTD en haar licentiegever, licentienemer, haar werknemers, contractanten en vertegenwoordigers van en tegen alle schade, claims en kosten (met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot advocatenkosten,) te verdedigen, vrij te waren en schuldvrij te houden, als resultaat van a) het gebruik van en toegang tot de Dienst door u of een andere persoon die uw account of wachtwoord gebruikt of b) een breuk met deze Voorwaarden.

Aansprakelijkheidsbeperking

In geen geval zal Rad One LTD, noch haar bestuurders, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerden op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of punitieve schade, waaronder maar niet beperkt tot, verlies van winst, data, gebruik, of andere verliezen en schade van welke aard dan ook, als resultaat van (i) uw toegang tot de Dienst en het gebruik van of het onvermogen om de Dienst te gebruiken; (ii) het gedrag of de inhoud van een derde in de Dienst; (iii) elke inhoud verkregen via de Dienst; (iv) ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van uw gegevensverzendingen of ander materiaal, hetzij op basis van contractrecht, niet-contractuele aansprakelijkheid (met inbegrip van nalatigheid) of enige andere juridische reden, ongeacht of wij zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of niet, zelfs als een correctie in dit document zijn wezenlijke doel gefaald heeft.

Disclaimer

Het gebruik van deze Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt verstrekt op een “AS IS” basis, en “AS AVAILABLE” basis. De Dienst wordt verleend zonder garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestatie.

Rad One LTD, haar dochterondernemingen, filialen en licentiegevers garanderen niet dat a) de toegang tot deze Dienst op elk moment en op elke site ononderbroken of foutloos en veilig beschikbaar zal zijn; b) eventuele fouten of gebreken worden hersteld; c) de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Dienst om aan uw wensen voldoen.

Uitsluiting

Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken en niettegenstaande enige andere bepaling van deze voorwaarden, zal Rad One LTD in geen geval aansprakelijk zijn voor enig indirect, incidenteel, gevolgtrekkend, bijzonder of bestraffend verlies of schade voortvloeiend uit, verbonden met, of verband houdend met uw gebruik van de Dienst, deze Voorwaarden, het onderwerp van deze Voorwaarden, de beëindiging van deze Voorwaarden of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, verlies van gegevens, handel, markten, spaargeld, inkomsten, winst, gebruik, productie, reputatie of goodwill, verwacht of anderszins, of economisch verlies, in elke aansprakelijkheidsleer (in contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of enige andere theorie of recht of billijkheid), ongeacht enige nalatigheid of ander fout of wangedrag (inclusief en niet beperkt tot grove nalatigheid en fundamentele inbreuk) door Rad One LTD of een persoon voor wie Rad One LTD verantwoordelijk is, en zelfs indien Rad One LTD is geïnformeerd over de mogelijkheid van een dergelijk verlies of schade.

Geldend Recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales, zonder rekening te houden met eventuele bepalingen inzake wetsconflicten.
Ons falen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen zal niet worden beschouwd als een afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Dienst, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we zouden kunnen hebben met betrekking tot de Dienst.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden ten alle tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van belang is, zullen we proberen om ten minste 30 dagen van tevoren nieuwe voorwaarden in werking te stellen. Wat een materiële verandering vormt, wordt naar ons eigen goeddunken bepaald.

Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van onze Dienst nadat deze herzieningen van kracht worden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de Dienst

Privacybeleid en Cookiesbeleid

Raadpleeg alstublieft ons Privacybeleid en Cookiesbeleid. U bent het ermee eens dat ze deel uitmaken van deze voorwaarden. U moet ons Privacybeleid en Cookiesbeleid lezen voordat u onze Dienst gebruikt.

Contact

Als u vragen over deze Voorwaarden hebt, kunt u contact met ons opnemen.